VaVaVoom! MUSIC
border
VaVaVoom! MUSIC
border
VaVaVoom! STUDIOS
border
VaVaVoom! EVENTS
border
border
Home Page
border

> Copyright & Disclaimer

Deze internetsite (Vavavoom.nl) is eigendom van Swemle Media B.V. en/of haar moederbedrijf Swemle Media Holding B.V., verder te noemen SWEMLE MEDIA

Algemeen
De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.vavavoom.nl) van SWEMLE MEDIA B.V. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van onze producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
Beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel SWEMLE MEDIA tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt SWEMLE MEDIA expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.
SWEMLE MEDIA beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. SWEMLE MEDIA garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer SWEMLE MEDIA hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat SWEMLE MEDIA de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. SWEMLE MEDIA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door SWEMLE MEDIA niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
SWEMLE MEDIA, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SWEMLE MEDIA of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SWEMLE MEDIA is het niet toegestaan links naar sites van SWEMLE MEDIA weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar SWEMLE MEDIA stuurt, kunnen onveilig zijn. SWEMLE MEDIA raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan SWEMLE MEDIA te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan SWEMLE MEDIA te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. SWEMLE MEDIA en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als SWEMLE MEDIA op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (b) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan SWEMLE MEDIA of aan u wordt gezonden, (d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (e) misbruik van deze internetsite, (f) verlies van gegevens, (g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van SWEMLE MEDIA.

Wijzigingen
SWEMLE MEDIA behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Meer informatie?

Tel: 020 ­- 625 54 44

Contactformulier
VaVaVoom! YouTube ChannelVaVaVoom! MUSIC Twitter
All content and Images are property of VaVaVoom! Music Company.
Print me!
Home Page